الگوی چینی توسعه: تطابق پذیری یا ناسازگاری؟ بررسی امکان پذیری پیاده سازی الگوی چینی توسعه در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

الگوی چینی توسعه: تطابق پذیری یا ناسازگاری؟ بررسی امکان پذیری پیاده سازی الگوی چینی توسعه در ایران
افسانه شریفی[1]- ابوالقاسم  طاهری[2]- صادق زیبا کلام[3] - احمد ساعی[4]
                تاریخ دریافت:20/8/1396 - تاریخ پذیرش:22/9/1396
چکیده:
حادثه میدان تیان آنمن در چین از نظر برخی از پژوهشگران سیاسی به مثابه پایان یافتن اندیشه تغییر رژیم و استقرار نوعی توتالیتریانیسم ایدئولوژیک در جمهوری خلق چین به شمار می­آید. از این رو نظام سیاسی از سپیده دم این حادثه به بعد با نگرانی­های کمتری از منظر تهدیدات موجودیتی مواجه بوده است. برخی از تحلیلگران چنین وضعیتی را نقطه عزیمت نظام کمونیستی چین برای آغاز پاره­ای اصلاحات نیز در نظر می­گیرند. اصلاحاتی که ضمن حفظ سویه­های اقتدارگرایانه در ابعاد سیاسی، سیاست خارجه مسالمت جویانه­ای را به ویژه در خصوص ایالات متحده در پیش گرفت و با عبور از تنگناهای نظام اقتصادی چپ، گامهای بلندی را به سوی اقتصاد سرمایه داری ملی و جهانی برداشت. در عین حال در حوزه آزادی­های فرهنگی و اجتماعی نیز با شیبی ملایم به ایجاد گشایش­هایی مبادرت ورزید. نتیجه این رویکرد از دهه نود به این سو دستیابی چین به توسعه و تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی بوده است. برخی از نظریه پردازان؛ این­ گذار به توسعه اقتصادی- اجتماعی منهای تغییر در ساخت سیاسی تمامیت خواه چین را که به الگوی چینی توسعه تعبیر می­شود به منزله نسخه­ای برای توسعه در ایران نیز تجویز نموده­اند.
واژگان کلیدی: توسعه، چین، ایران، فرهنگ سیاسی، سیاست خارجه[1] - دانشجوی دکتر ی علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 


[2] - استاد تمام و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران : نویسنده مسئول
a-taheri@srbiau.ac.ir


[3] - استاد تمام و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Sadeghzibakalam@yahoo.com


[4] - دانشیار،گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
saie@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها