اسلام هراسی در اروپا؛ با تاکید بر کشور آلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 اسلام هراسی در اروپا؛ با تاکید بر کشور آلمان
رویا  محمدی  پرفکر[1]- سید حسن ملائکه[2]
تاریخ دریافت:12/6/1396- تاریخ پذیرش: 23/8/1396
چکیده:
"اسلام‌هراسی" واژه ای است که از دهه 80 میلادی در دستور کار معارضین غربی قرار داشته است اما پس از 11 سپتامبر 2002 نگاه ویژه ای بدان شده است .  در این نوشتار سعی شده چرایی  بروز این پدیده در اروپا و شدت آن در سال‌های اخیر بررسی گردد. در این راستا به عوامل متعددی همچون تاریخی، فرهنگی، ایدئولوژی سیاسی و حادثه 11 سپتامبر اشاره شده است. و سپس به پیامدهای این پدیده در اروپا به صورت اعم و در آلمان به طور اخص پرداخته شده است. این مقاله رویکرد تحلیلی – مقایسه ای مبتنی بر روش مطالعه تاریخی دارد.  نتیجه این مطالعات نشان از آن دارد که عادی سازی اسلام هراسی با هدف استیلای الگوی سیاسی لیبرال به راهبرد جامعه غربی بدل شده است.
واژگان کلیدی: اسلام‌هراسی، خشونت، تبعیض، اسلام، سیاست، اروپا[1] - دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد اصفهان (شهرضا)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
porfekr71@yahoo.com

[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد اصفهان (شهررضا)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران: نویسنده مسئول
hmalaekeh@gmail.com

کلیدواژه‌ها