بررسی انطباق تعهدات ایران در برجام با مقررات بین المللی راجع به سوخت مصرف شده هسته ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 بررسی انطباق تعهدات ایران در برجام با مقررات بین المللی راجع به سوخت مصرف شده هسته ای
ارحام هاشم پور[1]- علیرضا آرش پور[2]- لیلا رئیسی[3] 
تاریخ دریافت: 21/8/1396- تاریخ پذیرش:7/10/1396
 
چکیده
قواعد و مقررات راجع به سوخت مصرف شده هسته ای در سطح بین المللی در راستای تنظیم و ایجاد استانداردهای حقوقی و فنی در مورد مدیریت سوخت مصرف شده هسته ای است، این قواعد و مقررات دولتها را متعهد به برداشتن گام اساسی یا رعایت توصیه هایی در این راستا می کند. دولت ایران نیز براساس توافقی که با گروه 1+5 در سال 1394 متقبل شده  تعهداتی را در حوزه سوخت هسته ای مصرف شده برعهده گرفته؛ مقاله پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی انطباق یا عدم انطباق تعهدات ایران بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک با قواعد و مقررات بین المللی مرتبط با باقیمانده سوخت مصرف شده هسته ای می پردازد و با اشاره به مراحل و اهداف مدیریت و باقیمانده سوخت هسته ای که شامل لزوم مدیریت و ذخیره و نگهداری از سوخت مصرف شده هسته ای به انطباق و ارزیابی آن با تعهدات دولت ایران می کند و در خاتمه به انطباق تعهدات ایران با مقررات پیرامون سوخت مصرف شده هسته ای اشاره شده است.
 
واژگان کلیدی
سوخت مصرف شده هسته ای، مدیریت، ذخیره سازی، برجام،ایران[1] - دانشجوی دکتری، حقوق بین­الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
arhamhashempoor@gmail.com


[2]- استادیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران:نویسنده مسئول
a_arashpour@yahoo.com   


[3] - استادیار، گروه حقوق بین­الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران