نقد و بررسی: کتاب سنت و مدرنیته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نقد و بررسی کتاب از:
مجید نوروزی[1]
عنوان اصلی کتاب: سنت و مدرنیته
نویسنده: سید اسدالله اطهری مریان[2][1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

norozimajid177@gmail.com
[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
Asadolah.athary@yahoo.com