بررسی فعالیت داعش در فضای مجازی و تهدیدات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی فعالیت داعش در فضای مجازی و تهدیدات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
مصطفی محمدی[1]
 
چکیده:
خاورمیانه همواره درگیر منازعات بسیاری بوده و به لحاظ تعدد فرهنگی و قومی زمینه ساز بروز جریان­های تروریستی است. در این میان، حمله آمریکا به عراق در سال 2003، موجب به وجود آمدن بسترها و زمینه­های لازم برای ظهور تروریسم، که داعش نمونه­ای از آن است، فراهم گردید. گروه تروریستی- تکفیری داعش از رسانه­های جدید ارتباطی برای دستیابی به اهداف خود به خوبی و ماهرانه بهره برداری می­کند، این مقاله به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیت داعش در فضای مجازی است تا درک شود که میزان و چگونگی فعالیت این گروه در فضای مجازی چگونه است؟ و چه تهدیداتی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بر دارد.
یافته­های تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می­دهد که داعش نشبت به گروه­های تروریستی دیگر، از فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی استفاده حداکثری دارد و در این زمینه فعال است، فعالیت داعش در فضالی مجازی که بیشتر از طریق شبکه­های اجتماعی انجام می­شود می­تواند تهدیداتی مانند جذب نیرو از اقلیت­های مذهبی ایران، ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و ... داشته باشد.
واژگان کلیدی: داعش، گروه تروریستی- تکفیری داعش، امنیت، امنیت ملی، ج.ا.ایران، فضای مجازی، شبکه­های اجتماعی[1] - مدرس، گروه علوم سیاسی، دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی، قزوین، ایران
ma.mohammadi1383@ghiaseddin.ac.ir
 

کلیدواژه‌ها