جنگ نو و منازعات جوامع چند فرهنگی در حقوق بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

جنگ نو و منازعات جوامع چند فرهنگی در حقوق بین­الملل
ندا کردونی[1]- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی[2]- دکتر امیر نیک پی[3]- دکتر سید قاسم زمانی[4]
چکیده:
با محور قرار گرفتن انسان در کنار دولت به عنوان بازیگر صحنه بین­المللی، حقوق بین­الملل وارد عصر جدیدی شد. پیچیدگی روابط بین­الدولی نیز در دنیای جهانی شده، باعث شده است که برخی از نظریه پردازان بر این باور قرار بگیرند که تقسیم بندی کلاسیک جنگ­های داخلی، بین­المللی و حتی طبقه بندی جدیدی از جنگ­ها به نام «جنگ­های بین­المللی شده»، را ناکارآمد و نارسا بدانند. از سوی دیگر رشد فرقه گرایی در خاورمیانه،گسترش ادعاهای جدایی طلبانه گروه­های هویتی قومی در سراسر جهان همراه با ظهور پدیده­هایی چون داعش، وسیله  هویت­های قومی و ملی را به گونه جدی تر در کانون توجه نظریه پردازان و سیاست گذاران قرار داده است. این مقاله به بررسی یکی از نظریات نو در عرصه منازعات خواهد پرداخت تا بدین وسیله از سویی بر محوریت مسئله هویت در این بحران­ها توجه شود و از سوی دیگر بر تفاوت منازعات قرن حاضر با جنگ­های گذشته تأکید شود.
واژگان کلیدی: جنگ نو، هویت، ایدیولوژی، صلح و امنیت، قومیت[1] - دانش آموخته دکتری، حقوق بین­الملل، گروه حقوق عمومی و بین­الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
kardoony@gmail.com


[2] - استاد تمام بازنشسته، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
reza.zb.ziai@gmail.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
anikpey@gmail.com


[4] - دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها