نقش سیاست گذاری عمومی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نقش سیاست گذاری عمومی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
محمد غفاریان[1]- دکتر ابوالفضل رنجبر[2]- دکترپرویز احدی[3]- حسن موثقی[4]
 
چکیده:
از آنجا که دولت ایران به عنوان بازیگر اصلی در سیستم بین­الملل و سیستم داخلی محسوب می­شود در بعد داخلی و بین­المللی با چالش­ها و مشکلات نظیر بی کاری، تورم، رکود و در بعد خارجی تهدیدات بین­المللی و منطقه­ای و موضوعات بخصوصی نظیر برجام روبرو می­گردد که نیازمند سیاست گذاری عمومی در راستای ارائه راه حل یا تبدیل مشکلات داخلی و بین­المللی به قانون در حوزه حقوق عمومی است تا ضمن ارائه راه حل برای مشکلات تبدیل به issue ، سیاست داخلی و بویژه سیاست خارجی را در راستای تامین منافع ملی کشور و حفظ استقلال و تمامیت ارضی و بقاء و مولفه­های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به تامین منافع عمومی بپردازد و بر این اساس به نقش محوری مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری خارجی و در راستای یاری رساندن به مذاکرات بین­المللی، رفع موانع و چالش­های خارجی و بین­المللی، کنترل کنش دولت­های حامل بین­المللی بویژه بحران­های بین­المللی و منطقه­ای تاکید دارد. پژوهش حاضر بر آنست به تبیین نقش سیاست گذاری عمومی در سیاست خارجی در حوزه حقوق عمومی بپردازد. امید است یافته­های حاصل از این رهگذر، سبب اعتلای دانش وآگاهی علاقمندان حوزه حقوق شود.
واژگان کلیدی: سیاستگذاری عمومی، مجلس، سیاست خارجی، حقوق عمومی، تصمیم گیری[1] - دانشجوی دوره دکتری، حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی،گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران: نویسنده مسئول


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی ،گروه علوم سیاسی، واحدبناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران


[4] - دانشیار و عضو هیئت علمی  ، گروه  حقوق بین­الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

کلیدواژه‌ها