بررسی رابطه عدالت و صلح با سیاست ورزی فضیلت مند مطالعه موردی : اسلام و جماعت گرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی رابطه عدالت و صلح با سیاست ورزی فضیلت مند؛ مطالعه موردی : اسلام و جماعت گرایی
نیلوفرچینی چیان[1]-ملک یحیی صلاحی[2][3]- صادق زیبا کلام[4]- ابوالقاسم طاهری[5]
تاریخ دریافت:26/8/1396- تاریخ پذیرش:20/10/1396
چکیده:
پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی به تبیین مفهوم صلح و عدالت از منظر فلسفه سیاسی می­پردازد. در این پژوهش اسلام دالِ مرکزی در نظر گرفته شده است. اسلام به عنوان دینی الهی که تحق عدالت و صلح را با هدفِ سعادت و به غایتِ کمال رساندن انسانها اصول مشخصی را در حوزه خصوصی و عمومی ترسیم نموده است. از سوی دیگر در غرب مکتب جماعت گرایی معاصر با آموزه­های معرفتی که ریشه در اخلاق و خیر مشترک و سیاست به مثابه فضیلت دارد، از مطرح­ترین جریان­های فکری می­باشد. با توجه به شرایط و بحران­های فرا روی جامعه بشری گسترش گفتمان­های تخصصی در عرصه مباحث نظری ضروری است. هدف این پژوهش نیز گسترش چنین گفتمانی برای درک دیگری و به زیستنِ فردِ انسانی در عرصه نظر و عمل است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس هرمونتیک کوینتن اسکینر (متن- مولف محور) می­باشد.
 واژگان کلیدی: اسلام، نظریه جماعت گرایی، فضیلت، عدالت، صلح                              [1] - دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش اندیشه سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 
nchinichian@yahoo.com


[2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول


Malek_salahi@yahoo.de


[4] - استاد تمام و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Sadeghzibakalam@yahoo.com


[5] - استاد تمام و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
a-taheri@srbiau.ac.ir

کلیدواژه‌ها