تحلیل نظارت الکترونیکی به عنوان مصداقی از جایگزین‌های حبس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحلیل نظارت الکترونیکی به عنوان مصداقی از جایگزین­های حبس
دکتر کرم جانی پور[1]
چکیده:
نظارت الکترونیکی که به مثابه جایگزینی برای مجازات حبس مطرح شده است در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بیش از چهاردهه است که به کار گرفته شده و با توجه به پژوهش­های انجام شده تاثیر مثبتی در حبس زدایی و کاهش آمار تکرار جرم مجرمین داشته است. در ایران برای نخستین بار در قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی مصوب 1392 به رسمیت شناخته شده ولی هنوز آن طور که باید نزج نیافته است. نظارت الکترونیکی به عنوان مصداقی از جایگزین­های حبس از طریق حبس خانگی و کنترل مجرمین با فناوریهای الکترونیکی می­تواند نقش بسزایی در کاهش آثار زیانبار زندان آن هم برای مجرمین کم خطر داشته باشد و مسیر باز اجتماعی شدن بزهکار را تسهیل نماید. در این مقاله با نگاهی گذرا به کیفر نظارت الکترونیکی چالش­ها و فرصت­های این جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری ایران بررسی خواهد شد.
واژگان کلیدی: نظارت الکترونیکی، جایگزین حبس، بازاجتماعی شدن، حبس زدایی[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، کهکیلویه و بویراحمد، ایران
karam.janipour@gmail.com
این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده می باشد.

کلیدواژه‌ها