بررسی چگونگی تاثیرپذیری استقلالِ دانشگاه در ایران بر مبنای فعالیت‌های سیاسی دانشجویی (1346- 1320)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی چگونگی تاثیرپذیری استقلالِ دانشگاه در ایران بر مبنای فعالیت‌های سیاسی دانشجویی (1346- 1320)
سعید جهانگیری[1]- ابراهیم متقی[2]
تاریخ دریافت: 20/11/1396- تاریخ پذیرش:17/12/1396
 
چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت‌های سیاسیِ دانشجویی بر روند استقلالِ دانشگاه در ایران بین سال‌های 1320 تا 1346 می‌باشد. پژوهش پیش‌رو درصدد پاسخ به این پرسش‌ها است که، فعالیت‌های دانشجویی در قالب احزاب سیاسی بین سال‌های1320 تا 1346 چه تاثیری بر روند استقلال دانشگاه داشته است؟ همچنین نگارنده در پی بررسی چگونگی رفتار نیروهای دولتی و مسئولین دانشگاه با فعالین دانشجویی در این دوره زمانی می‌باشد؟ فرض اصلی پژوهش بر این امر استوار است که، سال 1321 علی‌اکبر سیاسی دانشگاه تهران را از لحاظ مدیریتی و اداری به استقلال رسانده و دیگر نیروهای نظامی و دولتی حق ورود و دخالت در دانشگاه را نداشته‌اند. با شکل‌گیری فعالیت‌های دانشجویی در دهه بیست، دولت و نیروهای نظامی درصدد نفوذ در دانشگاه و تنبیه دانشجویان سیاسی است و مسئولین دانشگاه نیز درصدد حفظ استقلال دانشگاه هستند. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش تحقیق تاریخی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. دست ‌آورد این پژوهش نشان می‌دهد که فعالیت‌های سیاسیِ دانشجویان منجر به دخالت دولت در دانشگاه شده و سرانجام دولت در نیمه اول دهه چهل، با تصویب قوانین جدیدی، سعی در تضعیف استقلال دانشگاه داشته و بدین‌ترتیب مسئولین دانشگاه در مقابل فشار رژیم حاکم مجبور به پذیرش این امر شدند.
واژگان کلیدی: دانشگاه، استقلال دانشگاه، جریان‌های دانشجویی، علی‌اکبر سیاسی، احزاب، دولت[1]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
saeedjahangiri61@yahoo.com


[2]- استاد علوم سیاسی و عضو هیات علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
emottaghi@ut.ac.ir
 

کلیدواژه‌ها