مولفه های موثر بر سیاست خارجی عربستان در قبال ایران از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مولفه­های موثر بر سیاست خارجی عربستان در قبال ایران از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷
رضا نجابت[1]- محمدصادق کوشکی[2]
تاریخ دریافت:25/9/1396- تاریخ پذیرش:228/1/1397
 
چکیده:
عربستان سعودی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه خلیج فارس از دیرباز مورد توجه پژوهشگران حوزه بین­الملل بوده است. جایگاه مهم و نفوذ عمیق عربستان سعودی بر منطقه و جهان از دلایل گوناگونی ریشه می­گیرد. از آن جمله می­توان به منابع نفت و گاز سرشار این کشور، وجود حرمین شریفین و برگزاری سالانه مراسم حج در عربستان سعودی و همچنین ارتباطات عمیق این کشور و خاندان سلطنتنی این کشور با آمریکا اشاره کرد.
طبیعی است که در این میان، سیاست خارجی عربستان و فهم مولفه­های موثر بر آن در قبال جمهوری اسلامی ایران از اهمیت به سزایی برای تصمیم­گیران جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشد. در این پژوهش از میان عوامل متعدد موثر بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران درصدد یافتن موثرترین آنها حد فاصل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ می­باشیم. ارتباط با آمریکا، نفت، تقابل نظام پادشاهی در عربستان و نظام مبتنی بر مردم سالاری در ایرن و همچنین تقابل وهابیت در برابر اسلامی انقلابی و رقابت جویی منطقه­ای از مهمترین عوامل موثر بر سیاست خارجی عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران برآورد شده­اند.
واژگان کلیدی: عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی، ایالات متحده، رقابت منطقه­ ای[1]- دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعات منطقه­ای، گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
nejabatreza@ut.ac.ir


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه مطالعات منطقه­ای، دانشگاه تهران: نویسنده مسئول
m.saleh313@gmail.com

کلیدواژه‌ها