جهانی شدن و تاثیر آن بر وضعیت فقر در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جهانی شدن و تاثیر آن بر وضعیت فقر در کشورهای در حال توسعه
دکتر صمد قائم پناه[1]
تاریخ دریافت:26/12/1396- تاریخ پذیرش:20/2/1397
 
چکیده:
جهانی شدن به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم جدید در حوزه رشته­های علوم اجتماعی از جمله اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسی، ارتباطات و غیره به موضوع قابل توجه­ای تبدیل شده است، که علیرغم فرصت­ها و مزایای فراوان در ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری و ارتباطی برای دولتها، نگرانی­های متعددی هم در زمینه رشد فقر، مسائل زیست محیطی و انواع بیماری­ها ایجاد کرده است. البته باید گفت تاثیرات آن از یک دولتی به دولت دیگر متفاوت است و این امر تا حد زیادی به خود دولتها بستگی دارد که تا چه میزان خودشان را در معرض جهانی شدن قرار دهند. در خصوص پدیده رشد فقر و ارتباط آن با جهانی شدن بویژه برای کشورهای در حال توسعه دو دیدگاه تئوریک مخالف و موافق شکل گرفته است. از این رو سئوال اصلی مقاله این است که جهانی شدن چه تاثیری روی فقر به طور مشخص در دولت­های در حال توسعه گذاشته است؟ و در این راستا نویسنده با تبعیت از دیدگاه تئوریک مخالف این فرضیه را به آزمون می­گذارد که جهانی شدن نه تنها موجب افزایش فقر نشده بلکه تا حد زیادی منجر به کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه شده است. که در طول تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و کمی به طور مستدل و عینی با ارائه آمار و ارقام از وضعیت فقر در کشورهای در حال توسعه به بررسی و اثبات فرضیه پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: جهانی شدن، فقر، کشورهای در حال توسعه، اقتصادجهانی[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
Sahaempanad89@gmail.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and its Impact on Poverty in Developing Countries

چکیده [English]

Globalization and its Impact on Poverty in Developing Countries
 
Abstract
Globalization has become as one of the most important new concepts in the field of social sciences such as economics, political science, sociology, communications, and so on. despite the many opportunities and benefits in various dimensions such as economic, commercial, and communication for governments. it raised concerns about poverty, environmental issues and various diseases. it should be noted that, its effects vary from one state to another, and it a large extent depends to the governments to expose themselves to globalization. Concerning the phenomenon of poverty and its relation to globalization, especially for developing countries, there are two opposing and agreeing theoretical views.  Hence, the main question of the article is how has globalization impacted poverty particularly in developing countries?  In this regard, the author has, followed the opposite theoretical view, to examine the hypothesis that globalization has not only not increased poverty, but it has largely led to poverty reduction in developing countries. In the study, using descriptive-analytical and quantitative research methods, the research has been validated and hypothesized the poverty situation, by presenting related figure and statistics in developing countries                                        
Keywords: Globalization, Poverty, Developing Country, Global Economy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • poverty
  • Developing Country
  • Global Economy