تحولات سیاسی عراق از استقلال تا اشغال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحولات سیاسی عراق از استقلال تا اشغال
دکتر نفیسه واعظ[1]-شیدا شایسته[2]- سید محمد امین حسینی[3]
چکیده:
این پژوهش بطور کلی بر پایه بنیادهای سیاست خارجی ترکیه بطور عام مورد بحث قرار گرفته است، اما به دلیل تحولات دو دهه­ اخیر عراق و تاثیرات آن بر کشورهای همسایه و منطقه و به هم خوردن موازنه قدرت، محوری بودن آینده عراق در مشی سیاست خارجی ترکیه را آشکار می­سازد بخصوص که ترکیه دارای بیشترین جمعیت کرد در بین کشورهای همسایه می­باشد و شکل گیری اقلیم کردستان در عراق نوین، رهبران ترک را از آینده این اقلیت قومی بیمناک ساخته است و آنها را وادار به واکنش فعال در قبال این موضوع نموده است. در این فصل به سیر تحولات عراق از استقلال تا حمله آمریکا می­پردازیم.
واژگان کلیدی: عراق، سیاست خارجی، استقلال، اشغال، صدام[1] - دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا vaezsh85@yahoo.com


[2] - کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا


[3] - دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا  smhoseini@rihu.ac.ir
 

کلیدواژه‌ها