کالبد شکافی تروریسم در بحران سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

کالبد شکافی تروریسم در بحران سوریه
دکتر حسن شمسینی غیاثوند[1]- فتحعلی همتی[2]
                         تاریخ دریافت:25/10/1396- تاریخ پذیرش:30/11/1396
چکیده
دلایل مختلفی باعث رادیکالی شدن برخی گروه­های اسلام گرا در برخی کشورهای اسلامی همانند  سوریه شده است. این عوامل را می­توان در عناصری همچون خلأ هویتی، افسردگی و بی اعتمادی، تصور ناامنی و بی پشتوانگی، گسترش فرهنگ غربی در کشورهای اسلامی و تضاد ارزش­های اسلامی با فرهنگ غربی، عدم تثبیت فرهنگ عقل گرایی و دموکراسی در کشورهای اسلامی، نگرش تحقیر کننده و توهین آمیز جهان غرب نسبت به مسلمانان و همچنین وابستگی برخی رهبران کشورهای اسلامی بخصوص عربی به کشورهای غربی، عدم توجه برخی نظام­های سیاسی به نیازهای مردم و... جستجو کرد. همچنین می­توان در بحران سوریه جریان­های مختلف معارض داخلی و خارجی را به معیارهای مختلفی همانند تاریخی و نوین، معیار جفرافیایی و وابستگی به کشورهای منطقه­ای تقسیم نمود ولی محور و اهداف کلی این جریان­ها همانند رادیکالیسم، خشونت طلبی، وابستگی به دولت­های منطقه­ای و جهانی، عدم اعتقاد به دموکراسی، باور به افکار وهابیت، خلافت گرایی یکسان عمل می­کنند.
واژگان کلیدی: سوریه، رادیکالیسم، بنیادگرایی، عربستان، رسانه­ها، تروریسم، نوبنیادگرایی[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
shamsini_h@yahoo.com


[2] - کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
hemati@gmail.com
 
 
 
 
 
  

کلیدواژه‌ها