مبانی نظری و تاریخی تضمین حق برخورداری از وکیل مدافع در آیین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مبانی نظری و تاریخی تضمین حق برخورداری از وکیل مدافع در آیین دادرسی کیفری بین‌المللی
فرسیما خامسی پور[1] - محمود اشرافی[2]-  مسعود حیدری[3]
تاریخ دریافت: 7/7/1396  تاریخ پذیرش:23/8/1396
 
چکیده:
امروزه حق برخورداری از دادرسی عادلانه، در زمره بنیادی‌ترین مصادیق حقوق بشر در سطح بین‌المللی قرار می‌گیرد. لذا در راستای اجرای عدالت و نهادینه‌سازی موازین حقوق بشر، یکی از ملزومات بسیار ضروری به منظور تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق انسان‌ها، «حق برخورداری از وکیل مدافع» در فرایند دادرسی کیفری می‌باشد که بدون آن یکی از حقوق اساسی بشری یعنی حق برخورداری از دادرسی عادلانه به منصه ظهور نخواهد رسید. هدف پژوهش حاضر، از یک سو بررسی مبانی تاریخی و پیشینه تضمین حق برخورداری از وکیل مدافع و از سوی دیگر بررسی مبانی نظری و علل توجیه کننده این حق در فرایند دادرسی کیفری با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حق برخورداری از وکیل مدافع با شکل‌گیری نظام دادرسی اتهامی پایه­ریزی شد. همچنین دو نظام دادرسی کیفری اتهامی و تفتیشی، تأثیر به‌سزایی بر شکل‌گیری و توسعة حق برخورداری از وکیل مدافع در سراسر جهان داشته‌اند.
واژگان کلیدی: دادرسی عادلانه، حقوق بشر، نظام دادرسی کیفری، برابری سلاح‌ها، حقوق بین‌الملل[1]- مدرس دانشگاه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خوراسگان(اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
Farsima.Khamesipour@khuisf.ac.ir

[2] - عضو هیئت علمی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد خوراسگان(اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران: (نویسنده مسئول)
M.Ashrafy@khuisf.ac.ir

[3] - عضو هیئت علمی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد خوراسگان(اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 M.Heydari@khuisf.ac.ir

کلیدواژه‌ها