تاثیر مجازات اعدام بر استرداد مجرمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ا
تاثیر مجازات اعدام بر استرداد مجرمین
احمدرضا رشیدی[1]- لیلا رئیسی[2]
تاریخ دریافت:19/9/1396- تاریخ پذیرش:20/10/1396
 
چکیده:
نهاد استرداد مجرمین به دنبال اجرای عدالت و جلوگیری از ایجاد پناهگاه امن برای مجرمان است با این وجود بسیاری از کشورها از استرداد مجرمین فراری به کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ نموده­اند امتناع می­نمایند این در حالیست که حقوق بین­الملل هنوز مجازات اعدام را ممنوع نکرده است. چنین رویکردی ناشی از رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و بسیاری از نظام­های حقوقی ملی کشورهای لغو کننده مجازات اعدام است در این مقاله اهمیت نهاد استرداد و وضعیت حقوقی مجازات اعدام تبیین، رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و برخی نظام­های ملی لغو کننده بررسی، و سه راه کار جهت غلبه بر این چالش ارایه می­شود: لغو مجازات اعدام در کشورهای درخواست کننده، اخذ تضمینات کافی مبنی بر عدم اجرای مجازات اعدام در صورت استرداد، رسیدگی در کشور محل فرار مجرم
واژگان کلیدی: استرداد، مجازات اعدام، دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه­های ملی
 [1] - دانشجوی دکتری، حقوق بین­الملل، دانشکده علوم  انسانی و حقوق، واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
ar_rashide@yahoo.com


[2] - دانشیار، دانشکده علوم  انسانی و حقوق، واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران: نویسنده مسئول
raisi.leila@gmail.com
 


 

کلیدواژه‌ها