تأثیر ظهور داعش بر روابط ایران و عراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تأثیر ظهور داعش بر روابط ایران و عراق
رحمت حاجی مینه[1]- مهشاد نورائیان اصفهانی[2]
 
چکیده:
ظهور و قدرت گرفتن داعش در عراق و سیطرۀ آن بر بخش های گسترده ای از این کشور، نه تنها عراق را با بحران امنیتی و تهدید سرزمینی جدی رو به رو ساخت، بلکه تهدیدات و مخاطرات مهمی را برای امنیت منطقه ای و بین المللی ایجاد کرده است. شکل گیری ساخت قدرت و سیاست در عراق در دورۀ پسا صدام نقطۀ عطفی در روابط میان ایران و عراق می باشد ولی با حضور داعش این روابط وارد فاز جدیدی شده است خصوصا این که داعش درصدد ایجاد یک واحد سرزمینی جدید در کشورهای عراق و سوریه بوده است. نوشتار حاضر به تأثیر ظهور داعش بر روابط ایران و عراق اشاره دارد که حضور این گروه تروریستی در عراق چه تأثیری بر روند روابط ایران و عراق خصوصا در حوزۀ امنیتی ـ سیاسی دارد. فرضیۀ این پژوهش بدین شرح می باشد که ظهور داعش در عراق باعث تقویت روابط دو جانبه ایران و عراق در راستای مبارزه با تهدید مشترک و حفظ تمامیت ارضی عراق شده است. لذا این مقاله با استفاده از چهارچوب نظری واقع گرایی( اتحاد و ائتلاف) و با به کارگیری از روش تحلیلی ـ توصیفی به دنبال تحلیل تأثیر ظهور داعش بر روابط ایران و عراق می باشد.
 
واژگان کلیدی: داعش، امنیت ملی، اتحاد و ائتلاف، حکومت اقلیم کردستان[1]. استادیار، گروه روابط بین الملل، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 hajrahmat@gmail.com
2. دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
m.noraei927@gmail.com


 

کلیدواژه‌ها