سیاستگذاری فرهنگی و رسانه های اجتماعی جدید در جمهوری اسلامی ایران؛چالشها و راهکارها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سیاستگذاری فرهنگی و رسانه­های اجتماعی جدید در جمهوری اسلامی ایران؛
چالش­ها و راهکارها
دکتر مسعود مطلبی[1]- اردشیر کاظمی[2] - حوریه امجدی[3]
در کنار رسانه­های کلاسیک و متعارف، رسانه­های اجتماعی جدید در فضای مجازی حضور بسیار جدی و پررنگی در زندگی شهروندان ایرانی دارند و روز به روز بر حوزه تاثیر گذاری آنها افزوده می­شود. بر همین اساس و با توجه به نقش تأثیرگذار این نوع از رسانه­ها بر تمامی اعضای جامعه و به ویژه نسل‌های کنونی، هدف اصلی این نوشتار بررسی و تبیین سیاست­گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نوع از رسانه­ها است. در چنین شرایطی و در پاسخ به چگونگی کیفیت سیاستگذاری فرهنگی نسبت به رسانه­های اجتماعی جدید و تبعات اجتماعی- فرهنگی آنها، این فرضیه مطرح می­شود که بنظر می­رسد برنامه ریزان فرهنگی هنوز در ایران نتوانسته­اند سیاستگذاری فرهنگی مناسب و تأثیرگذاری برای این محیط طراحی کنند. در واقع رسانه­های اجتماعی جدید در فضای مجازی در کشور به صورت رها و غیرقابل کنترل به راه خود ادامه می‌دهند و هنوز بعد از گذشت سال­های زیاد از ورود اینترنت به کشور یک برنامه جامع برای بهره‌گیری از آن طرح ریزی نشده است. بر این اساس سیاستگذاران فرهنگی کشور برای مواجهه فعالانه و خردمندانه باید به فهم روز آمد و واقع‌بینانه­ای از فضای مجازی نائل شوند و سپس سازوکارهای سیاستگذاری متناسب با فضای جدید را طراحی نمایند


[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
mmtph2006@yahoo.com                             


[2] - دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش سیاستگذاری عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


[3] - دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش سیاستگذاری عمومی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها