نقش آفرینی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا (فرصت‌ها و تهدیدات)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نقش آفرینی منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا (فرصت­ها و تهدیدات)
فاضل شجاعیان[1]- دکتر نوذر شفیعی- دکتر اسماعیل شفیعی

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری آزاد و مستقل و به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک همواره در تحولات منطقه­ای و بین­المللی تاثیرگذار بوده است. صدور تفکر مقاومت و مبارزه با استعمار، امپریالیسم، استبداد و خودکامگی و پیشرفت­های علمی و  تکنولوژیک، و نیز نهضت مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی 1357 ه.ش در بعد داخلی و مقاومت هشت ساله در جنگ تحمیلی، مدیریت بحران هسته­ای و نقش آفرینی در تحولات عراق و سوریه در سطح منطقه­ای و بین­المللی از نمونه های بارز و تاریخی نقش آفرینی­های ایران است. همچنین در فرآیند ظهـور، توسـعه و تثبیت خـود، بـه عامـل منحصر بـه فردی در احیا، پایداری و توسعه بیداری اسلامی و در شرایط کنونی بـه مرکـز سازماندهی همگرایـی اسلامی در منطقه  غرب آسیا تبدیل شده است. ملت­های مسلمان منطقه و جریان­های فعال متـأثر از متن مردم جوامع اسلامی، شعائر و شعارهای انقلابی ایران مانند جهـاد، شهادت و ایثار را بـه عنوان اصول اساسی مبارزاتی خود پذیرفته­اند و گروه­های منسجم و سازمانی کوچک و بزرگ تحت عنوان جنبش های اسلامی با استناد و بـا اعتقـاد بـه اسـلام در سطح محلی، ملی، منطقه­ای و بـین­المللی ظاهر شده­اند. این جنبش­ها کـه از حمایـت مـردم جوامع خـود نیـز بهـره منـد هستند به شدت در کانون توجه کشورهای دیگر قرار گرفته­اند و لذا مقاله حاضر به نقش آفرینی قدرت منطقه­ای ایران بر اساس فرصت­ها وتهدیدات پیش رو به روش توصیفی تحلیلی می­پردازد.[1] - کارشناس ارشد روابط بین الملل
amirshoja185@gmail.com
 

کلیدواژه‌ها