رژیم مسئولیت زیست محیطی شرکتهای چندملیتی در پرتو رویه قضایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

م مسئولیت زیست محیطی شرکتهای چندملیتی در پرتو رویه قضایی
سمیه رحمانیان[1] -دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی[2][1]- دانش‌آموخته دوره‌ دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین­الملل، دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 Srahmanian_lawyer@yahoo.com


[2] - عضو هیات علمی مدعو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران                                                     
ramezanighavam@yahoo.com  
 


پرسش اصلی در بحث مسئولیت شرکت‌های چند ملیتی ناشی از نقض الزامات زیست محیطی این است که در این خصوص چه تعهدات و قواعد حقوقی را می‌توان شناسائی نمود و اساسا این شرکت‌ها تا چه حدی به الزامات حقوقی در جهت پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن داده‌اند؟
هر چند حقوق بین‌الملل محیط زیست تعهداتی را در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکت‌ها پیش‌بینی نموده است، لیکن ما در این پژوهش، با در نظر گرفتن اصول زیست محیطی حاکم بر فعالیت شرکت‌های چند ملیتی، و با توجه به رویه‌های قضایی، ساز و کارهای رژیم مسئولیت این شرکت‌ها را در خصوص جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات زیست محیطی، بررسی نموده‌ایم

کلیدواژه‌ها