الگوی ارتقا همگرایی اقوام ایرانی به جهت امنیت عمومی در عصر جهانی شدن (با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

الگوی ارتقا همگرایی اقوام ایرانی به جهت امنیت عمومی  در عصر جهانی شدن (با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)
فرزانه دشتی[1]- دکتر محمد رحیم عیوضی[2]


[1] - دانشجوی دوره دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
farzanehdashti30@yahoo.com


[2] - استاد و دکتری علوم  سیاسی، گروه آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
eivazi.daneshjo@yahoo.com


تقویت وحدت و انسجام ملی، یکی از اهداف و مقولات اساسی هر حکومتی است. امروزه جهانی شدن با جریان آزاد اطلاعات و گسترش روزافزون فن‌آوری‌ها، ارتباطات و تغییر در تعاملات و مناسبات از سطح خرد تا کلان، چالش‌ها و فرصت‌هایی را در مقابل جامعه  جهانی ایجاد نموده است. تکثرگرایی به عنوان محور اصلی درک و تحلیل آمیختگی ناشی از جهانی شدن شناخته شده و سرنوشت مختوم آن است. در حوزه قومیت‌ها، همچون سایر حوزه‌ها، روند جهانی شدن می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر جای بگذارد و در هر حال موجبات تغییر را فراهم نموده است و آنچه مهم به نظر می­رسد، بازاندیشی و بازنگری در سیاست‌‌گذاری در قبال قومیت‌ها را الزامی ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع، بیانات مقام معظم رهبری بهترین راهنما در این خصوص خواهد بود. پژوهش حاضر، کوششی در جهت ترسیم الگوی مطلوب همگرایی در ایران با تاکید بر فرمایشات رهبری با محوریت اقوام می­باشد. بنابراین، مقاله‌ حاضر در پی پاسخگویی مناسب برای این دغدغه، فرض اساسی خود را بر این مبنا استوار ساخته که الگوی تکثرگرایی بر پایه هویت ایرانی- اسلامی، مناسب‌ترین و کاربردی­ترین مدل برای ارتقا سطح همگرایی اقوام ایرانی در شرایط کنونی به شمار می‌آید که هم بیانگر تنوع و هم بیانگر وحدت با توجه به شرایط کشور ایران است

کلیدواژه‌ها