الگوی ارتقا همگرایی اقوام ایرانی به جهت امنیت عمومی در عصر جهانی شدن (با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

الگوی ارتقا همگرایی اقوام ایرانی به جهت امنیت عمومی  در عصر جهانی شدن (با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)
فرزانه دشتی[1]- دکتر محمد رحیم عیوضی[2]


[1] - دانشجوی دوره دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
farzanehdashti30@yahoo.com


[2] - استاد و دکتری علوم  سیاسی، گروه آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
eivazi.daneshjo@yahoo.com


تقویت وحدت و انسجام ملی، یکی از اهداف و مقولات اساسی هر حکومتی است. امروزه جهانی شدن با جریان آزاد اطلاعات و گسترش روزافزون فن‌آوری‌ها، ارتباطات و تغییر در تعاملات و مناسبات از سطح خرد تا کلان، چالش‌ها و فرصت‌هایی را در مقابل جامعه  جهانی ایجاد نموده است. تکثرگرایی به عنوان محور اصلی درک و تحلیل آمیختگی ناشی از جهانی شدن شناخته شده و سرنوشت مختوم آن است. در حوزه قومیت‌ها، همچون سایر حوزه‌ها، روند جهانی شدن می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر جای بگذارد و در هر حال موجبات تغییر را فراهم نموده است و آنچه مهم به نظر می­رسد، بازاندیشی و بازنگری در سیاست‌‌گذاری در قبال قومیت‌ها را الزامی ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع، بیانات مقام معظم رهبری بهترین راهنما در این خصوص خواهد بود. پژوهش حاضر، کوششی در جهت ترسیم الگوی مطلوب همگرایی در ایران با تاکید بر فرمایشات رهبری با محوریت اقوام می­باشد. بنابراین، مقاله‌ حاضر در پی پاسخگویی مناسب برای این دغدغه، فرض اساسی خود را بر این مبنا استوار ساخته که الگوی تکثرگرایی بر پایه هویت ایرانی- اسلامی، مناسب‌ترین و کاربردی­ترین مدل برای ارتقا سطح همگرایی اقوام ایرانی در شرایط کنونی به شمار می‌آید که هم بیانگر تنوع و هم بیانگر وحدت با توجه به شرایط کشور ایران است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Promoting the Convergence of Iranian Ethnicities for Public Security in the Era of Globalization (with emphasis on the Supreme Leader's view)

چکیده [English]

A Model for Promoting the Convergence of Iranian Ethnicities for Public Security in the Era of Globalization (with emphasis on the Supreme Leader's view)
 
Farzaneh Dashti
Dr. Mohammad Rahim Eivazi
 
Abstract
 Strengthening national unity and solidarity is one of the goals and basic categories of every state. Today's globalization with the free flow of information and the ever-expanding technology, Communication and change in interactions and relationships from micro to macro levels, has created challenges and opportunities against the international community. Pluralism is recognized as the main axis of understanding and analyzing the blend of globalization and its fate. In the area of ​​ethnicities, as in other areas, the process of globalization can have different effects and, in any case, has brought about change. And what seems important is the need for rethinking and reviewing ethnicity policies. Given the importance of the issue, the statements of the Supreme Leader will be the best guideline in this regard. Therefore, this research is an attempt to draw the desired model of convergence in Iran, with emphasis on leadership routines based on ethnicity. Therefore, the present article seeks to respond to this concern, based on its basic assumption that the model of pluralism based on Iranian-Islamic identity is the most appropriate and practical model for promoting the level of convergence of Iranian ethnic groups in the current situation, which also expresses diversity and expression of unity with respect to the conditions of the country of Iran.
Keywords: Globalization, Ethnicity, Ethnic pluralism, National Convergence, Security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • ethnicity
  • Ethnic pluralism
  • National Convergence
  • Security