قراردادهای وجه التزام و تشدید مسئولیت در مسئولیت قهری در حقوق ایران و مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

حمیده ره انجام[1]- دکتر سید حسین صفایی[2]
قراردادهای ساقط کننده و محدود کننده ، قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای تشدید مسئولیت قهری را می توان به عنوان قراردادهای موثر بر میزان مسئولیت خارج از قرارداد شناسایی کرد.در حقوق ایران از میان قراردادهای راجع به مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می شوند ، صحت قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای مشدده ، چندان محل اختلاف نیست ؛ولی در عین حال لازم است با دلایل صحت این توافقات ، انواع و قابلیت تعدیل آنها آشنا شویم.ممکن است عامل احتمالی زیان و زیان دیده احتمالی ، پیش از وقوع ضرر مبلغ مقطوعی را برای جبران خسارت تعیین نمایند.تشدید مسئولیت قهری احتمالی آتی نیز به اشکال مختلفی قابل تصور است. در مقاله حاضر علاوه بر حقوق ایران ، به بررسی این دو قسم قرارداد در حقوق مصر خواهیم پرداخت[1] - دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی ،گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،  تهران ، ایران .


[2] - استاد گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

کلیدواژه‌ها