مصادیق ضرورت نیاز به مجلس دوم در نظام قانونگذاری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

دکتر محمد رضا بهارستان فر[1]

دکتر سید محمد هاشمی[2]
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی[3]
دکتر محمدرضا ویژه[4]
نظام قانونگذاری ایران مبتبی یک مجلس می باشد این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به کارکردهای نظام های دومجلسی، سیستم قانونگذاری ایران با اصلاح قانونگذاری به نظام دو مجلسی تغییر پیدا کند. حجم کار بالای مجلس شورای اسلامی و عدم توجه به تمام وظایف قانونگذاری توسط این نهاد در نتیجه حجم فعالیت های گسترده این مجلس می باشد و بسیاری دیگر از ضرورت های مهم از جمله، حمایت از قانون اساسی، ارتقای کیفیت قانونگذاری و توجه به حقوق بشر و ... را می توان مبنا و ضرورت تاسیس مجلس دوم در نظام قانونگذاری ایران عنوان کرد. با این حال به نظر می رسد تحقق این امر با پیچیدگی های بسیاری مواجه شود از این رو در این مقاله سعی می شود به ضرورت تشکیل مجلس دوم بر مبنای ضرورت های موجود اشاره شود. از طرف دیگر شیوه ای که در این مقاله به خدمت گرفته شده است، شیوه تحلیلی و توصیفی می باشد.[1] فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد تفت


[2] استاد راهنما : استاد کامل و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران


[3] استاد مشاور: دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی


[4] استاد مشاور: استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

کلیدواژه‌ها