پوپولیسم و پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2016

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 دکتر حسن شمسینی غیاثوند[1]
خورشید نجفی جویباری[2]
رضا نصیری[3][1]- دانشجوی دوره دکتری، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران، ایران
Rezanasiri1357@yahoo.com 
انتخابات ریاست جمهوری  2016 امریکا را  می توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد. یکی از این ابعاد جایگاه پوپولیسم در پیروزی ترامپ در انتخابات بود. البته ظهور پوپولیسم در کشورهای توسعه یافته را از زوایای گوناگونی چون روان شناختی، سیاسی و اقتصادی می توان مورد بررسی قرار داد. بطور مثال می توان به جهانی شدن، افزایش شکاف های طبقاتی، افزایش نارضایتی ها و بحران های هویتی اشاره کرد. در انتخابات ریاست جمهوری امریکا دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی، روان شناختی در ظهور پوپولیسم تاثیرگذار بودند چنانکه در بعد اجتماعی می توان به شکل گیری پوپولیسم فنی، شکاف های اجتماعی، شکاف های طبقاتی، شکاف  های هویتی، تاکید بر فاسد بودن کل سیستم و نظام سیاسی، نجات امریکا از بحران، دشمن سیتزی داخلی و خارجی از سوی ترامپ، نژاد پرستی و بازتولید هویت امریکایی اشاره کرد. همچنین از بعد جهانی می توان به  شکاف های طبقاتی در جهان، بازگشت ناسیونالیسم نوین، تقابل های هویتی و جهانی اشاره کرد. البته دلایل شخصیتی ترامپ همانند فقدان سابقه سیاسی، زبان و ادبیات سیاسی، عدم اشنایی مردم با ترامپ، تبدیل کردن خود به یک برند و خود را مخالف وضع موجود نشان دادن تاثر خاصی در پدیده پوپولیسم داشت.[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
Shamsini_h@yahoo.com


[2]-  دانشجوی دوره دکتری، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
kh.najafi58@gmail.com


[3]-دانشجوی دوره دکتری، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران، ایران
Rezanasiri1357@yahoo.com
 
 

کلیدواژه‌ها