خاستگاه قومیتی داوطلبان و تأثیر آن بر رفتار رأی دهندگان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی، شهر قزوین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

معصومه شیشه گرها- دکتر مالک ذوالقدر
در این پژوهش که تحت عنوان "خاستگاه قومیتی داوطلبان و تأثیر آن بر رفتار رأی دهندگان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی، شهر قزوین)" به نگارش درآمده است، خاستگاه قومیتی داوطلبان از حیث قومیت و تعلق بومی بررسی شده است. از سوی دیگر نگرش مردم نسبت به کاندیداهای قومی و بومی نیز مورد نیز مورد سنجش قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده حجم نمونه 150 نفر از شهروندان بالای 20 سال ساکن در 13 شهر حوزه انتخابیه قزوین، البرز، و آبیک بوده اند.در بررسی خاستگاه قومیتی و بومی و داوطلبان با روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای و همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق مطلعین سیاسی استفاده شده است. برای جمع آوری و بخش نگرش شهروندان نیز از ابزار پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده کرده ایم. بر اساس نتایج بررسی ها کلیه داوطلبان 3 اصل را در انتخاب خود مورد توجه قرار داده اند که این اصول به ترتیب اولویت عبارتند از1) بهره مندی از خاستگاه قومیتی2) بهره مندی از خاستگاه بومی بودن و جغرافیای تولد یا زیست و 3 ) بهره مندی از حمایت های معتمدین و ذی نفوذان قومی- بومی و سیاسی.

کلیدواژه‌ها