سیاست های جمهوری اسلامی ایران در قبال گروه‌های مقاومت فلسطینی و تأثیر آن بر امنیت رژیم صهیونیستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از رخدادهای مهم نیمه دوم قرن بیستم نه تنها تغییرات بنیادینی را در جغرافیای سیاسی ایران به وجود آورده، بلکه دامنه­های آن بسی فراتر از یک کشور رفته و به ویژه در ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی اثر شگرفی گذاشته است. در این راستا سیاست­خارجی جمهوری اسلامی ایران و عملکردهای خارجی انقلاب اسلامی ایران بازتاب و جلوه‌هایی از این تأثیر قلمداد می­گردد؛ از این­رو، بررسی تأثیر سیاست­خارجی جمهوری اسلامی ایران که خود برگرفته از آموزه­ها و گفتمان انقلاب اسلامی به شمار می­آید ما را در جهت فهم بیشتر و بهتر بازتاب­های انقلاب اسلامی ایران رهنمود می­سازد. یکی از این بازتاب­ها ، بررسی تأثیر رفتارهای سیاست­خارجی جمهوری اسلامی ایران در شکل­دهی و هدایت مقاومت اسلامی فلسطین است

کلیدواژه‌ها