نبرد سایبری و موضوع توسل به زور؛ آیا در فضای سایبر حق دفاع از خود معنا دارد؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نبرد سایبری گونه‌ای جدید از سلاح‌ها را به نمایش گذاشته است که بالقوه می‌تواند جایگزین سایر روش‌های ورود به جنگ توسط دولت‌ها و سایر نقش‌آفرینان غیردولتی شود. ماهیت منحصر به فرد تهدید به جنگ سایبری و موضوع توانایی یا ناتوانایی به کار گیرندگان این شکل از جنگ در ایراد جراحت، قتل یا ایجاد ویرانی‌های فیزیکی از طریق فضای مجازی باعث گسترده‌تر شدن تعریف سنتی توسل به زور گردیده است. به منظور ترسیم صریح و واضح حقوق طرف‌های درگیر در نبرد سایبری ـ مانند حق دفاع از خود ـ جامعة جهانی می‌بایست بر سر تعریف نبرد سایبری بر طبق الگوهای ارائه شده در حقوق جنگ موجود به توافق و اجماع برسد

کلیدواژه‌ها