بازگشت طالبان به قدرت: خطری برای صلح و امنیت بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق در مورد مبحث اجتماعی شدن و سیاسی شدن فرد توسط دولت و عوامل دیگر تأثیرگذار بر آن که خود زیر مجموعه دولت و حاکمیت آن به حساب می­آیند، می­باشد. ابتدا سعی می­شود تبیینی جامع از مفاهیم سیاسی، سیاسی شدن و اجتماعی شدن ارائه ‌گردد و به دنبال آن با توجه به سؤال اصلی پژوهش که دولت چه تأثیری می­تواند بر اجتماعی شدن سیاسی فرد در جامعه از خود بر جای گذارد، بحث و بررسی خواهد شد. همچنین فرضیه­ای که بر این موضوع مترتب شده این است که در پرتو اجتماعی شدن دولت ها با در دست داشتن ابزار موجود، فرد را آن­گونه که برنامه­ریزی شده است در راستای اهداف خود، سیاسی می­نمایند

کلیدواژه‌ها