واکاوی ابعاد وجودی جنبش وال استریت و پیامدهای آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحولات و اعتراضات جنبش وال استریت از ویژگی‌ها و خصوصیات خاصی از زمان شروع برخوردار بوده است که توجه به آنها در تبیین تحولات، اهمیتی اساسی دارد. وقتی از این جنبش سخن گفته می شود منظور چرخشی است که در ایدئولوژی مبارزه و شیوه بیان خواسته‌های عمومی به وجود آمده است. محور قرار گرفتن منطقه وال استریت به عنوان مرکز فرماندهی نظام سرمایه داری و صاحبان ثروت و قدرت به عنوان محل تجمع اعتراض کنندگان، گسترش دامنه اعتراض ها به اکثر مناطق آمریکا، تأکید مردم به اصل الگوگیری از قیام های مردمی در کشورهای عربی و اسلامی، تبدیل اعتراض های مردمی از بعد اقتصادی به مقابله با نظام سرمایه داری با اصل 99 درصد در برابر یک درصد ثروتمند، انسجام سراسری مردم به جای تمرکز ایالتی و ... از جمله ویژگی های این حرکت است.  این مقاله با طرح این سوال که با توجه به ریشه ها و ابعاد وجودی جنبش وال استریت، چشم اندازها و پیامدهای این جنبش چه خواهد بود به این پاسخ رسیده است که جنبش وال استریت دارای پیامدهای داخلی و خارجی خواهد بود ؛ که این پیامدها برای آمریکا نگران کننده خواهد بود. به منظور پاسخ هرچه بهتر به سوال اصلی این پژوهش، ابتدا با بررسی چهارچوب نظری پژوهش به جنبش وال استریت و ریشه های آن پرداخته شد. آنگاه به ماهیت و ابعاد بحران از نگاه نوام چامسکی پرداخته شد. درادامه به پیامدهای جنبش وال استریت پرداخته شده و در پایان نتیجه گیری­کلی مقاله ارائه شده است.  روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی و تحلیلی بوده است

کلیدواژه‌ها