قدرت علمی منطقه ای خاورمیانه و جایگاه ایران2011-2001

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

قدرت علمی نیاز و پشتوانه ی یک کشور برای برنامه های استراتژیک محسوب و به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای توسعه و الگوپذیری توسط سایر بازیگران شمرده می شود. یک کشور برای تبدیل شدن به قدرت منطقه ای یا جهانی باید بتواند مقبولیت خود را برای سایر بازیگران منطقه ای و جهانی بدست آورده و توانایی حفظ این مقبولیت را داشته باشد. هرچند قدرت علمی اولویت اول برای کشورها به حساب نمی آید لیکن جایگاه بسیارمهمی را در این عرصه داراست و کشورها رقابت سختی را با هم در این رابطه آغاز کرده اند. این مقاله بر اساس تحلیل اطلاعات و داده ها پایگاه اسکوپوس به بررسی رشد تولیدات علمی کشورهای شاخص خاورمیانه(ایران، ترکیه ، عربستان سعودی ، مصر و اسرائیل) مربوط به دوره زمانی 2011-2001 براساس داده ها و اطلاعات ارسال شده از سوی آنها به این پایگاه می پردازد

کلیدواژه‌ها