نقش سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی در روابط بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در بررسی تحولات آسیای مرکزی و نقش این منطقه در اقتصاد بین‌الملل، آسیای مرکزی به عنوان یک خرده سیستم در نظام بین‌الملل در نظر گرفته می‌شود چرا که مجاورت کلی بین بازیگران، و بخش‌های گوناگون آن وجود دارد و نیز بروز هرگونه تغییری در آسیای مرکزی می‌تواند دیگر بخش‌های منطقه و اقتصاد این کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا می‌توان نقش آسیای مرکزی را در اقتصاد بین‌الملل و نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در روند توسعه اقتصاد این کشورها مورد بررسی قرار داد. در همین راستا باید قدرت‌ها را به دو دسته منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تقسیم نمود که می‌توان از ایران، روسیه و ترکیه به عنوان قدرت‌های منطقه‌ای که پیوندهای تاریخی بسیار با  کشورهای این منطقه دارند اشاره نمود و در سطح فرامنطقه‌ای نیز از کشورهایی نظیر آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی نام برد. در حقیقت توجه به آسیای مرکزی به دلیل منزلت سیاسی و اقتصادی آن نیست بلکه موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی این منطقه در معادلات جهانی است که قدرت‌های جهانی را به تعمّق در مورد این منطقه واداشته است.

کلیدواژه‌ها