مقایسه نظام ملی شدن صنعت نفت و پرونده هسته ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ماهیت محافظه کار نظام بین الملل، به عنوان یک کل واحد که هویت و موجودیتی مستقل و متمایز از اجزای تشکیل دهنده آن دارد. باعث شده است تا قدرت­های بزرگ در آن ایجاد کننده پایه های نظام بین الملل  شوند. به عبارتی دیگر، قدرت های بزرگ به وجود آوردن قید و بندههای رفتاری خاص، در جهت حفظ وضع موجود، نظم و ثبات موجود در آن، اجازه ظهور قدرت­های بزرگ دیگر با رویکرد سیاست خارجی انقلابی یا تجدیدنظرطلب و مستقل که تغییرات ساختاری در پی خواهند داشت را ندهند. ملی شدن نفت و برنامه انرژی هسته­ای ایران از رویکردی تجدید نظر طلب در سطح منطقه و جهان را داراست که در این پژوهش چه رویکردی بازیگران مهم بین المللی در قبال آن داشته اند؟ فرض ما بر این امر استوار است که قدرتهای بزرگ با ایران در این امر رویکردی مخالف اتخاذ کرده اند

کلیدواژه‌ها