نگاه نظام بین الملل نسبت به شکل جدید حکومت در عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در قرون معاصر فدرالیسم به عنوان یکی از سه شکل اصلی حکومت، از پتانسیل‌های بالایی در تطبیق خود با نیازهای مختلف جوامعی برخوردار بوده است همچنین به عنوان عامل وحدت بخش اقوام و مذاهب موازنه ای مطلوب بین وحدت ملی و چندگانگی‌های ساختاری‌شان ایجاد کرده است. در این بین کشور عراق با توجه به آن که کشوری چند قومی و چند مذهبی است، در کنفرانس ها و نشست های اپوزیسیون عراق بر اساس اعلامیه شورای حکومتی موقت عراق و قانون اساسی موقت و دائم، فدرالیسم را به عنوان نظام حکومتی آینده با بازتاب­ها و واکنش­هایی در سطح بین المللی مواجه بوده است و در دیدگاه‌های مثبتی نسبتی به فدرالیسم ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها