جریان شناسی رویکردهای اثبات گرا در فلسفه غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقالۀ حاضر سیر تحول و دگرگونی رویکردها و چشم اندازهای علم گرایی است از تجربه گرایی خام سده های اولیۀ دورۀ مدرنیته تا نگرش های پست مدرن مورد بحث قرار می­دهد. جریان علم گرا  از چگونگی تحول در تجربه گرایی خام و گذار آن به اثبات گرایی و اثبات گرایی منطقی، سپس چگونگی گذار از اثبات گرایی منطقی به ابطال گرایی و همچنین به وجود آمدن تحول و دگرگونی در نگرش های پوزیتیویستی و ابطال گرایانه و تغییر  آن به نگرشهای کلان و ساختار های کلی در فلسفۀ مدرنیته و عبور به دوره پست مدرن تحلیل و تبیین گریده است. سیر حرکتی چشم اندازهایی که در جریان فلسفی(علم گرایی) شکل گرفته است هدف اصلی این پژوهش می باشد.

کلیدواژه‌ها