ماهیّت آزادی در حکومت اسلامی از دیدگاه شهید مطهّری (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

آزادی همواره یکی از آرمان­های اساسی انقلاب اسلامی بوده و هست. شهید مطهری در بیش از  32 اثر خود از 89 اثر به واژه آزادی، انواع و مشتقّات آن، حدود144بار پرداخته­اند. مطهری، آزادی را رمز بقای اسلام می­داند و بر این باور است که از صفحات تاریخ درخشان اسلام،دادن آزادی عقیده حتی به ملل کشورهای اسلامی فتح شده است. او تساهل و تسامح را عامل پیدایش و گسترش تمدن اسلامی به حساب می­آورد. حکومت اسلامی با رد تساهل و رواداری افراطی لیبرال دموکراسی با اعتقاد به خاتمیت وجامعیت و علوّ اسلام نسبت به کلیه ادیان، افراد را در انتخاب آزادانه عقاید در کلیه زمینه­های سیاسی،  اجتماعی و مذهبی صاحب اختیار دانسته و معتقد به عدم تفتیش و بازخواست عقیدتی از سوی دولت هست. از نظر وی عدالت با آزادی نه تنها متعارض نیست بلکه متلائم است و مدنی بالطبع بودن انسان به معنای زندگی اجتماعی غریزی و جبری او نیست بلکه منظور زندگی اجتماعی و قراردادی و انتخابی انسانها است که در پرتو آن استعدادها و قابلیت­های افراد با عقلانیت، اختیار و آزادیشان فعلیت می­یابد

کلیدواژه‌ها