دموکراسی در اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

دموکراسی در عصر جهانی شدن یکی از چالش برانگیزترین واژه در سیاست است چرا که در عصر بیست و یکم هر متفکری سعی در ارائه تعریفی جدید از آن را داشته است. همچنین در چند دهه اخیر ابعاد مختلف دموکراسی اعم از دموکراسی جهان وطنی، دموکراسی اجتماعی، دموکراسی عاطفی مورد توجه نظریه پردازان بوده است. در این پژوهش سعی شده که به ارائه تعریفی جدیدی از دموکراسی در اندیشه شریعتی بعنوان یکی از روشنفکران دینی پرداخته شود. شریعتی دو نوع دموکراسی معرفی می­کند: یکی دموکراسی آزاد و دیگری دموکراسی متعهد. دموکراسی آزاد همان است که با رأی مردم روی کار می­آید و تعهدی جز آنچه مردم می خواهند ندارد. دموکراسی متعهد نیز معمولا پس از یک تحول انقلابی شکل می­گیرد و حکومت گروهی از نخبگان است که خود را متعهد به یک ایدئولوژی می­دانند.از نظر شریعتی، دموکراسی حقیقی یک شکل ثابت از حکومت نیست بلکه یک مرحله از مراحل رشد و استقلال هر جامعه محسوب می­شود

کلیدواژه‌ها