بررسی میزان سازگاری الگوی تحول فرهنگی اینگلهارت در ایران (براساس شاخص های مادی/ فرامادی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

دنیای جدید با پدیده سرعت تاریخ روبه­روست، بدین معنی که حوادث بسیار سریع­تر از گذشته رخ می دهد. با گذشت زمان سرعت این تغییرات بیش­تر شده است و اکنون در مرحله­ای از زندگی بشر هستیم که یک فرد درطول زندگی خود تغییرات زیادی را تجربه می کند. این تغییرات نه تنها در عرصه زندگی مادی و دستاوردهای تکنولوژیک مربوط به زندگی مادی انسان رخداده، بلکه تغییرات گسترده­ای در عرصه زندگی فرامادی انسان، باورها، اعتقادات، ارزش­ها، هنجارها و ... نیز به وقوع پیوسته است. یکی از این تغییرات اساسی، تغییر در ارزش­ها است. در چند سده اخیر، انقلاب صنعتی جریانی از تغییر را با خود به همراه آورد و شکل نوینی به فرهنگ­های مغرب زمین بخشید. با گذشت سال­ها که از اهمیت رشد اقتصادی به منزله مهم­ترین هدف جوامع می­گذرد، هم اکنون دگرگونی­های فرهنگی هستند که جامعه پیشرفت صنعتی را هدایت می­کنند. اما مظاهر انقلاب­صنعتی به ویژه مظاهر مادی آن، درکشورهای مغرب زمین محصور نماند، و با ورود اجتناب­ناپذیر خود به همه جوامع، تجربه­های فرهنگی متفاوت و البته در برخی وجوه تجربه­های مشترکی را نیز موجب شد. مسلما جامعه ایران نیز استثنایی بر این قاعده نبوده و نیست.

کلیدواژه‌ها