نقش انسجام بخشی دین در ثبات سیاسی - اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش سعی بر آن است که به بحث و بررسی نقش انسجام بخشی دین در ثبات سیاسی اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان پرداخته شود که البته با سئوال اصلی، انسجام بخشی دین چه نقشی در ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه می­تواند داشته باشد. بر این اساس فرضیه­ای که درخور سئوال پژوهش تدوین شده است به لحاظ تعاریفی که اندیشمندان از انسجامی بخشی دین در ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه دارند می­تواند نقش تاثیر گزاری، بر ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه داشته باشد. همچنین در این جا به بررسی نظریات اندیشمندانی چون افلاطون، ارسطو، آگوست کنت، دورکیم، فارابی، ابن خلدون و امام خمینی پرداخته می­شود

کلیدواژه‌ها