مطالعه قوائد و اسلوب بین المللی صلح (جنگ عادلانه در دوره کلاسیک) در فلسفه سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اسلوب صلح و نسبت صلح و عدالت بیش از بیست قرن است که در کانون مباحث برپایی عدالت در فلسفه سیاسی کلاسیک قرار دارد. نظریه جنگ عادلانه از مهمترین تئوری­های­ صلح­گرایی و برپایی جامعه آرمانی در فلسفه سیاسی است که توسط اندیشمندان فلسفی و فقهی طرح و بسط یافته است. به نظر اندیشمندان سیاسی(فلاسفه و فقیهان) جنگ خود به دو دسته عادلانه و ناعادلانه تقسیم می­شود و هدف نظریه جنگ عادلانه برپائی صلح در جامعه آرمانی است که در آن عدالت و فضایل اخلاقی حکم فرماست. برپائی جامعه آرمانی مهمترین دستاورد نظریه جنگ عادلانه است که در آن کوشیده شده دو حیطة جنگ برای عدالت و عدالت در جنگ را تفکیک نموده و تفسیر نسبتا روشنی از آن بوسیله ادله فلسفی و فقهی ارائه نمایند و اصول جنگ را مشخص نمایند بگونه ای که مرز میان جنگ عادلانه و جنگ ناعادلانه مشخص شود.

کلیدواژه‌ها