توافق ژنو از نگاهی دیگر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

همه نظریه­ پردازان یک اصل را قبول دارند و آن تحمیلی بودن رژیم­هاست. آنها معتقدند که همه رژیم­ها تحمیلی هستند حتی قراردادها را نیز تحمیلی می­دانند. تز اصلی این نوشتار نیز بررسی رژیم­های تحمیل شده در توافقنامه ژنو بر ایران و اهداف اصلی این رژیم­ها در این توافقنامه می­باشد که بیش از درصد غنی سازی دارای اهمیت و قابل تأمل است. بر همین اساس اصول توافقنامه ژنو اجرا شدنی نخواهد بود چون اصول یکطرف با طرف دیگر دچار تضاد می­باشد و در تمام موارد با اهداف سیاسی پیش­بینی­هایی شده است که اجابت این اهداف برای جمهوری اسلامی ایران غیر قابل اجرا می­باشد.

کلیدواژه‌ها