ایران- دستاوردها و محدودیت ها در روابط بین الملل؛ محمود سریع القلم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این مقاله تبیین تکامل رشته روابط بین الملل در ایران، پیش و پس از انقلاب است. برای نیل به این هدف از متغیرهای جامعه شناختی، اقتصادی و تاریخی بهره گرفته خواهد شد. این مقاله این فرضیه را به آزمون می­گذارد که اگرچه نظریه ها و روش شناسی­های روابط بین­الملل تقریباً هیچ تأثیری بر شیوه تعریف جمهوری اسلامی از نظام جهانی و نیز عملکردش در حوزه روابط خارجی نداشته است اما نفوذ امروزه آن در میان دانشجویان و جامعه دانشگاهی بی سابقه است. این مقاله چنین نتیجه می­گیرد که علوم سیاسی و روابط بین­الملل در فراهم نمودن اطلاعاتی خام درباره جهان و ارائه دانشی درباره چگونگی تغییر و تحول کشورها و اینکه ایران چه می­توانست از آن کشورها بیاموزد، نقشی مهم ایفا خواهد کرد
 

کلیدواژه‌ها