بررسی تطبیقی نقش قاضی در ایجاد رویه قضایی در حقوق ایران و مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می­کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می­تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می­رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می­دانند که به قانونگذار اول می­پیوندد؛ قانونگذار مصری اهمیت اجتهاد قضائی و اجتهاد فقهی را به رسمیت می­شناسد. مقاله حاضر در بخش اول؛ به بررسی نقش قاضی در نارسائی­های قانونی و در بخش دوم؛ به نقش قاضی در توسعه قواعد حقوقی می­پردازد

کلیدواژه‌ها