بررسی رویکردهای منطقه ای و فرامنطقه ای در قبال بحران سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

شروع اعتراضات سوریه از مارس 2011 پس از دومینوی انقلاب­های عربی، اگر چه با خواسته­های مردمی همراه بود، اما با فاصله­ای اندک، صحنه سیاسی سوریه را دچار اغتشاشات و ناآرامی­هایی کرد که متأثر از حمایت­ها و دخالت­های خارجی بود. با شکل­گیری بحران سیاسی در سوریه، بازیگران منطقه­ای و فرامنطقه­ای مطابق مقدورات و محذورات خود، همچنین با تبعیت از آموزه‌های رئالیستی حاکم بر سیاست خارجی خود که مبتنی بر آموزه‌های واقع­گرایانه می­باشد؛ درصدد تأمین حداکثر منافع ملی خویش در ابعاد گوناگون از طریق مشارکت در بحران سوریه برآمدند. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه­ای و الکترونیکی تهیه شده است

کلیدواژه‌ها