حلقه درونی قدرت در ساختار سیاسی حکومت پهلوی دوم (1357-1342)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

فهم ساختار قدرت سیاسی یکی از اساسی‌ترین مسائلی است که یک جامعه‌شناس سیاسی بدان نیازمند است. به‌طوری‌که بدون درک دقیق ویژگی‌های ساختار قدرت سیاسی و نحوه اعمال آن در هر دوره تاریخی، ‌به تحلیل صحیح و کاملی از جوهر و رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نمی‌توان دست‌یافت. حکومت پهلوی دوم و پیامدهای آن ازجمله رویدادهای مهمی است که درک درست آن درگرو فهم علمی از ویژگی‌ها، ماهیت ساختار سیاسی، وضعیت نخبگان سیاسی و گروه‌های اعمال کننده قدرت در آن است. روش این پژوهش، توصیفی‌- تحلیلی و بر اساس نگرش تاریخی- جامعه‌شناختی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که محمدرضا شاه ساخت قدرت را شدیداً به خود و حلقه درونی محفل دربار وابسته کرد، به‌طوری‌که در سال‌های 57-1342 روند روابط غیررسمی محفل درونی شاه جایگزین نهادهای رسمی شد

کلیدواژه‌ها