مقایسه رویکرد دو کشور ایران و ترکیه در قبال تحولات بهارعربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

ایران و ترکیه دو بازیگر قدرتمند در منطقه پیرامونی خود محسوب می‌شوند که هر کدام اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند. ترکیه در تلاش است تا جایگاه بهتری نسبت به گذشته در تحولات خاورمیانه به دست آورد و نقش مؤثرتری در بحران‌های آن ایفا کند. ایران نیز اهداف مشخصی را در منطقه دنبال می‌کند که بسیاری از آنها با اهداف ترکیه هماهنگ و هم‌جهت هستند که این موضوع بر گسترش روابط دوجانبه تأثیر زیادی داشته‌اند. همچنین برخی اهداف ترکیه در منطقه با سیاست‌های ایران مغایرت داشته و یا حتی در تضاد کامل قرار می‌گیرند. با آغاز تحولات بهار ‌عربی در کشورهای خاورمیانه، رقابت دو کشور ایران و ترکیه شدت بیشتری گرفت. سؤال مطرح شده در این نگارش این است که دو کشور ایران و ترکیه در قبال تحولات بهار عربی به دنبال چه اهداف خاصی هستند؟ و در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح شده است که تلاش دو کشور ایران و ترکیه در تحولات جهان عرب به منظور تأثیرگذاری بر نوع نظام سیاسی برآمده از این تحولات به منظور تأمین منافع و افزودن بر نقش منطقه‌ای خود می‌باشند.                                                        

کلیدواژه‌ها