نقش ایدئولوژی انقلاب اسلامی در هویت بخشی جغرافیای سیاسی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هر انقلابی معمولاً دارای نوعی ایدئولوژی است که چگونگی وضع موجود جامعه و نیز ویژگی های جامعه آرمانی را مشخص نموده و مکانیزم نیل به آن را نیز بررسی می­کند. آنچه در پی می­آید، بررسی علمی ایدئولوژی انقلاب اسلامی با تاکید بر مذهب تشیع است مبنی بر آنکه این ایدئولوژی چگونه توانسته است نقش مؤثری در هویت بخشی گستره جغرافیای سیاسی ایران ایفا نماید؟ با عنایت به این سوال، نویسنده در طول تحقیق در صدد پاسخ به این فریضه است که تعالیم حیات بخش اسلام و آموزه­های بر گرفته از مذهب تشیع نقش مؤثری در هویت سازی ایران اسلامی داشته است.

کلیدواژه‌ها