بررسی رابطه منافع ملی و ارزش‌های لیبرال در سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه (مطالعه موردی جنگ افغانستان و عراق)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

با بروز‌ وقایع‌ تاثیرگذاری‌ چون، 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 و عراق در سال 2003 سوالات مهمی در مورد اعتبار‌ نظریه‌های مختلف روابط بین الملل در تجزیه و تحلیل رویدادهای بین­المللی مطرح‌ شد. با این وجود‌، در‌ شرایط خاص آن زمان و ابهاماتی که کارشناسان در مورد اهداف و مقاصد دولت بوش داشتند، شرایط برای ارزیابی نظریه‌های مختلف روابط بین­الملل چندان مهیا نبود. پس از‌ گذشت تقریبا یک دهه از رویدادهای ذکر شده، کنار رفتن دولت بوش و شرایط سیاسی و امنیتی کنونی افغانستان و عراق، شرایط برای تحلیل و ارزیابی توانایی‌های نظریه‌های روابط بین­الملل در تبیین این پدیده بیش‌ از‌ گذشته مهیا شده است. نگاه به اقدامات آمریکا در افغانستان و عراق و تحولات، طی ده سال گذشته نشان می‌دهد که لیبرالیسم به عنوان‌ نظریه‌­ای مسلط در روابط بین­الملل می‌توانند بخشی از این تحولات را تبیین نمایند، و در قالب نظریه «واقع‌گرایی مردم‌سالار» یـا «لیبرالیسم مداخله‌جو» که‌ اخیرا‌ از آنها تحت عنوان «نئو محافظه کاری» یاد می‌شود، در این زمینه راه‌گشا باشد

کلیدواژه‌ها