ارتش جدید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تاریخ ایران گرچه مملو از فاتحان و لشگرکشی­هاست، اما هرگز یک لشگر ملی و واقعی به خود ندیده است. در حقیقت ایده یک ارتش متحد و مجزا در تاریخ ایران، سابقه­ای ندارد، حتی در زمان هخامنشیان، حاکمان کشور با واحدهای جداگانه نیروهای مسلح احساس امنیت بیشتری می­کردند. این مسئله به آنها اجازه می­داد تا یک دسته را بر ضد دیگری در صحنه داشته باشند که از هر تمرکز قدرتی جلوگیری می­کرد.

کلیدواژه‌ها