واکاوی زمینه‌های ناسازواری روابط ایران و عربستان براساس رویکرد تحلیل گفتمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

روابط بین عربستان سعودی و ایران در طول تاریخ همواره رقابت و تنش را به دنبال داشته است. این تنش و رقابت در مقاطعی به واسطه نقش و الزام نظام بین‌الملل، به ویژه ایالات متحده امریکا به مسیر همکاری، وفاق موقتی و گذرا در‌غلتیده است. اما با چشم پوشی از این دوره‌های موقت، تاریخ روابط این دو کشور مشحون از تخاصم و تقابل می‌باشد. به گونه‌ای که تقابل پنهان گذشته، اکنون به مرز رویارویی همه جانبه دو کشور رسیده است. این رقابت در دوره گذشته و در زمان سلطنت پهلوی برای جلوگیری از سلطه قوم فارس بر قوم عرب و یا بالعکس در سطح منطقه‌ای از جانب طرفین دنبال می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولتی مبتنی بر ایدئولوژی شیعه در ایران، این تقابل گفتمانی از نژاد به رقابت بین مذهب و مکتب تشیع و تسنن با تفسیر وهابی از اسلام، تغییر جهت داده است

کلیدواژه‌ها