رویکردهای سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات اخیرمنطقه خاورمیانه (2010-2014)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر بر آن است که به این سئوال پاسخ دهد که تاکتیک­های سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات اخیر منطقه خاورمیانه بر چه مبنایی طراحی شده است؟ با استفاده از چارچوب نظری رئالیسم به عنوان مبنای تحلیل موضوع تحقیق به بررسی سیاست خارجی آمریکا و تاکتیک­های آن پرداخته است. در واقع تاکتیک­های سیاست خارجی آمریکا در منطقه به موضوعات عینی مربوط می­شود که می­تواند تهدیدی برای منافع ملی امریکا در منطقه باشد. دولت آمریکا برای مقابله با این تهدیدات، الف- به خطر افتادن تامین جریان انرژی و شریان نفت منطقه، ب- به خطر افتادن کشورهای مستبد منطقه، پ- به خطر افتادن امنیت و منافع اسرائیل، ج- افزایش قدرت منطقه­ای ایران از تاکتیک­های گوناگونی بهره برده است.کانون تمرکز این مقاله بررسی تاکتیک­های سیاست خارجی امریکا است و در این بررسی از روش اثباتی تبیینی استفاده شده است

کلیدواژه‌ها